Oferujemy audyt kompleksowy dokumentacji pracowniczej i procesów kadrowych jak i audyty tematyczne.

Audyt kompleksowy

W ramach kompleksowego audytu identyfikujemy występujące u klienta nieprawidłowości i ryzyka (np. związane z roszczeniami pracowniczymi oraz kontrolami urzędów państwowych) a także możliwości optymalizacji procedury.

Realizując audyt analizujemy m.in. dokumentację osobową, procedury rekrutacyjne i derekrutacyjne, poziom zabezpieczenia interesów pracodawcy w umowach z pracownikami, przestrzeganie przepisów o przetwarzaniu danych osobowych pracowników, prawidłowość planowania i rozliczania czasu pracy, przestrzeganie szczególnych praw pracowniczych, prawidłowość zapisów prawa wewnątrzzakładowego, zasady wynagradzania pracowników oraz politykę świadczeń bonusowych, procedury antymobbingowe.

Audyt kończy się szczegółowymi wskazówkami w zakresie zmian eliminujących stwierdzone nieprawidłowości i ryzyka oraz optymalizujących sposób postępowania.

Audyty tematyczne

Oferujemy szereg audytów tematycznych, w szczególności:

  • Prawidłowość planowania i rozliczania czasu pracy

Przeprowadzamy działanie audytowe skoncentrowane na stosowanych u klienta zasadach planowania i rozliczania czasu pracy. Celem tego działania jest ustalenie, czy organizacja czasu pracy została w pełnym zakresie dopasowana do potrzeb klienta oraz identyfikacja ewentualnych nieprawidłowości w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy.

Zakresem audytu objęte są m.in. uregulowania w przepisach wewnątrzzakładowych (układ zbiorowy, regulamin pracy, obwieszczenie), rozkłady czasu pracy (grafiki, harmonogramy), karty czasu pracy, wzorce wniosków (np. w zakresie odbioru nadgodzin, wyjść prywatnych), szablony dokumentacji wewnątrzzakładowej (np. karty autoryzacji), oprogramowanie RCP i kadrowe, praktyka wewnątrzzakładowa.

Działanie audytowe kończy się szczegółowymi zaleceniami co do sposobów rozwiązania stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazaniem nowych możliwości formalno-prawnych. Na życzenie klienta działanie audytowe może również zakończyć się przeszkoleniem kadry kierowniczej co do stosowanie przepisów w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy.

  • Zabezpieczenie pracodawcy przed ryzykiem

Działanie audytowe w tym zakresie polega na analizie wybranej dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia pracodawcy przed różnego rodzaju ryzykiem, takimi jak: konkurencja ze strony własnego pracownika, wyciek tajemnicy przedsiębiorstwa, brak nabycia praw autorskich, trudności w dochodzeniu roszczeń za utratę lub uszkodzenie mienia powierzonego, roszczenia na tle tolerowania mobbingu, brak możliwości odzyskania wydatków na dokształcanie pracownika przy rozwiązaniu umowy.

Zakresem audytu objęte są m.in. umowy w zakresie powierzenia mienia, przeniesienia praw autorskich, zakazu konkurencji, szkoleń), regulacje zakładowe (np. regulaminy użytkowania pojazdów służbowych, regulaminy użytkowania innych składników mienia, wewnętrzna polityka antymobbingowa.

W rezultacie audytu klient otrzymuje konkretne propozycje nowych uregulowań zakładowych, umów zawieranych z pracownikami oraz dokumentacji innego rodzaju.