Usługi doradcze

Oferujemy doradztwo prawne dla pracodawców, działów kadrowych i personalnych oraz managerów we wszelkich sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników. W tym zakresie m.in. wspieramy Klientów w zakresie procesów rekrutacyjnych i naborowych, doradzamy formę zatrudnienia, rekomendujemy zapisy w umowach z pracownikami, przeprowadzamy zwolnienia indywidualne i grupowe, analizujemy zakres ochrony szczególnej pracownika, bierzemy udział w ustaleniach ze związkami zawodowymi oraz bierzemy udział w postępowaniach kontrolnych realizowanych przez organy państwowe i świadczymy inne usługi.

Opinie prawne

Na życzenie Klienta przygotowujemy kompleksowe, pisemne opinie prawne w sprawach budzących wątpliwości. Opinie tworzone przez pracowników Kancelarii zawierają wyczerpującą analizę stanu prawnego, wraz ze wskazaniem możliwości i ryzyka dla klienta.

Projekty dokumentacji

Dla naszych Klientów przygotowujemy i opiniujemy projekty dokumentacji w sprawach pracowniczych, w tym m.in. umowy zawierane z pracownikami (umowy o pracę, umowy o poufności i zakazie konkurencji, umowy o powierzeniu mienia, umowy o przeniesieniu prac autorskich), regulacje wewnątrzzakładowe (układy zbiorowe, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania i premiowania, regulaminy ZFŚS, wewnętrzne polityki antymobbingowe, procedury rozwiązywania umów o pracę i in.), szablony wniosków stosowanych u pracodawcy (np. oświadczenie o prawach rodzicielskich, wnioski o odbiory czasu wolnego oraz wyjścia prywatne, informację o warunkach zatrudnienia, oświadczenia o zapoznaniu z politykami i regulacjami zakładowymi i wiele innych).

Stała obsługa prawna

Oferujemy specjalistyczne wsparcie prawne dla działów kadrowych i personalnych współpracujących z nami na podstawie umowy o stałej współpracy. Dla takich Klientów świadczymy usługi prawne w postaci szybkiego serwisu telefonicznego oraz e-mailowego w sprawach związanych z bieżącym stosowaniem przepisów prawa pracy, świadczymy usługi u Klienta w przypadku takiej potrzeby (np. reprezentacja przy kontroli PIP, udział w negocjacjach ze związkami zawodowymi, wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych dotyczących spraw kadrowych, itd.), przygotowujemy opinie prawne i wzory dokumentacji.