Jednym z najbardziej efektywnym sposobem restrukturyzowania podmiotu znajdującego się trudnościach finansowych jest tzw. przygotowana likwidacja (pre-pack). Nasza Kancelaria posiada bogate doświadczenie w realizacji tej formy restrukturyzacji, oferując wsparcie prawne adwokata i doradcy restrukturyzacyjnego na każdym etapie postępowania. Oferujemy m.in.: doradztwo, przygotowanie kompletnej dokumentacji i reprezentację w postępowaniu sądowym.

Pre-pack polega na sprzedaży inwestorowi całości (lub części) przedsiębiorstwa dłużnika na warunkach zatwierdzonych przez sąd. Wniosek o taką sprzedaż składa sam dłużnik lub jego wierzyciel (w tym przypadku może to następować w uzgodnieniu lub bez uzgodnienia z dłużnikiem).

Przed złożeniem wniosku do sądu należy znaleźć inwestora gotowego na zakup przedsiębiorstwa (części lub całości) po cenie wynikającej z wykonanej wcześniej wyceny przedsiębiorstwa. Wniosek jest elementem wniosku o ogłoszenie upadłości, który w przypadku przedsiębiorcy znajdującego się w problemach finansowych jest obowiązkiem prawnym. Inwestorem może być dowolny podmiot. W przypadku, gdy inwestorem jest podmiot powiązany z dłużnikiem, dochodzą dodatkowe obowiązki formalne, ale samo powiązanie nie jest okolicznością wyłączającą możliwość zastosowania pre-packu.

W każdym przypadku wycena przedsiębiorstwa dłużnika musi być wykonana przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych.

Sąd uwzględni wniosek jedynie wówczas, gdy uzgodniona cena sprzedaży będzie wyższa niż kwota, którą można by uzyskać w drodze przeprowadzenia postępowania upadłościowego, pomniejszona o koszty tego postępowania. Wtedy bowiem dojdzie do zaspokojenia wierzycieli w większym stopniu niż poprzez likwidację majątku dłużnika w postępowaniu upadłościowym prowadzonym na zasadach ogólnych.

Pre - pack daje możliwość zachowania integralności przedsiębiorstwa dłużnika. Największą korzyści jest zachowanie koncesji i zezwoleń administracyjnych, które co do zasady przechodzą na nabywcę. Możliwe jest utrzymanie nieprzerwanej pracy przedsiębiorstwa dłużnika, przez inwestora.

Przedsiębiorstwo kupuje się bez długów, tj. nabycie ma charakter pierwotny.

Pre – pack daje szerokie możliwości np.:

  • bank kredytujący może przeprowadzić restrukturyzację portfela trudnych kredytów,
  • inwestor finansowy może skorzystać z okazji do zakupu przedsiębiorstwa, które uzna za interesujące, po atrakcyjnej cenie.

W postępowaniu upadłościowym na zasadach ogólnych zabezpieczamy interesy wierzycieli albo dłużnika.

W interesie dłużników minimalizujemy dolegliwość postępowania oraz dbamy o zachowanie jak największej wartości mienia klienta.

W ramach zabezpieczania interesów wierzycieli proponujemy najbardziej opłacalne rozwiązania procesowe oraz chronimy majątek. Wykorzystujemy przy tym wszystkie narzędzia do kontroli samego postępowania i syndyka. Przygotowujemy wnioski o powołanie Rady Wierzycieli i reprezentujemy Klienta na ich posiedzeniach.